მთავარი > კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

საქართველო, თბილისი
ვერსია 1.0 01.01.2022-დან

1. რას არეგულირებს ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ეს პოლიტიკა (შემდგომში-პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა ინფორმაციაზე, მათ შორის პერსონალურ მონაცემებზე მოქმედი კანონმდებლობის (შემდგომში – “პერსონალური ინფორმაცია”) მნიშვნელობით, რომელიც
კომპანია OGGO,
იურიდიული მისამართი: აზეულას ქ.10, თბილისი, 0114, საქართველო,
მათ შეუძლიათ მიიღონ ინფორმაცია თქვენს შესახებ OGGO-ს მიერ მოწოდებული “OGGO” სერვისის გამოყენების დროს (შემდგომში “OGGO”) და მდებარეობს ქსელში შემდეგ მისამართებზე:
https://oggo.app/,
https://crm.oggo.app,
https://api.oggo.app
https://docs.oggo.app/,
და სხვა მისამართები დომენის ზონაში *.oggo.app, ასევე ბრენდირებულ მობილურ აპლიკაციებში
(შემდგომში ერთობლივად მოხსენიებული, როგორც” სერვისი”), გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ სერვისის გამოყენება შეიძლება რეგულირდება დამატებითი პირობებით, რამაც შეიძლება შეიტანოს ცვლილებები ან/და დამატებები ამ პოლიტიკაში.

2. ვინ ამუშავებს ინფორმაციას

სერვისის გამოყენების უზრუნველსაყოფად, თქვენი პირადი ინფორმაცია გროვდება და გამოიყენება OGGO-ს მიერ.

3. რა არის ამ პოლიტიკის მიზანი

თქვენი პირადი ინფორმაციისა და თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა ძალზე მნიშვნელოვანია OGGO-სთვის. ამიტომ სერვისით სარგებლობისას OGGO იცავს და ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მკაცრი დაცვით.
თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად ჩვენი პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, ამ პოლიტიკაში გვსურს ყველაზე გამჭვირვალედ გაცნობოთ შემდეგი პუნქტების შესახებ:
(ა) რატომ და როგორ იყენებს OGGO (“პროცესები”) თქვენს პირად ინფორმაციას, როდესაც იყენებთ სერვისს;
(ბ) რა არის oggo-ს, როგორც იურიდიული პირის როლი და პასუხისმგებლობა, თუ რატომ და როგორ უნდა დამუშავდეს თქვენი პირადი ინფორმაცია;
(გ) რა ინსტრუმენტები შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენს შესახებ OGGO-ს მიერ შეგროვებული პირადი ინფორმაციის რაოდენობის შესამცირებლად;
(d) რა არის თქვენი უფლებები, როგორც ნაწილი მიმდინარე დამუშავება პირადი ინფორმაცია.

4. რა პირადი ინფორმაცია გროვდება თქვენს შესახებ

სერვისის მუშაობის დროს შეგროვებული პირადი ინფორმაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, იყენებთ თუ არა თქვენს ანგარიშს სერვისზე შესასვლელად. იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენ შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე, თქვენს შესახებ შეგროვებული პირადი ინფორმაცია OGGO-ს მიერ სერვისის გამოყენების დროს შეიძლება შედარდეს და უკავშირდებოდეს OGGO-ს მიერ შეგროვებულ სხვა პირად ინფორმაციას, როგორც თქვენი ანგარიშის გამოყენების ნაწილს (მაგალითად, მონაცემები თქვენი პირადობის შესახებ, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასაკი და სქესი, თუ ისინი oggo-მ მოგვაწოდა). OGGO ვერ განსჯის, გაქვთ თუ არა საკმარისი იურიდიული შესაძლებლობა თქვენი პირადი ინფორმაციის მიწოდებისთვის. ამის მიუხედავად, OGGO მიიჩნევს, რომ თქვენ გთავაზობთ საიმედო და საკმარის პირად ინფორმაციას, ასევე დროულად განაახლებთ მას.
OGGO-ს შეუძლია შეაგროვოს შემდეგი კატეგორიის პირადი ინფორმაცია თქვენს შესახებ სერვისის გამოყენების დროს:
(i) რეგისტრაციის დროს თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია (ანგარიშის შექმნა) , როგორიცაა თქვენი სახელი, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტა;
(ii) ელექტრონული მონაცემები (HTTP სათაურები, IP მისამართი, cookies, ვებ შუქურები/pixel tags, ბრაუზერის ID მონაცემები, აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის ინფორმაცია);
(iii) სერვისზე წვდომის თარიღი და დრო;
(iv) ინფორმაცია თქვენი საქმიანობის შესახებ სერვისის გამოყენებისას;
(v) სხვა ინფორმაცია თქვენს შესახებ, რომელიც აუცილებელია დამუშავებისათვის კონკრეტული სერვისების გამოყენების წესების შესაბამისად;
OGGO ასევე იყენებს cookies და ვებ beacons (მათ შორის pixel tags) შეგროვება პირადი ინფორმაცია და დაუკავშირონ ასეთი პირადი ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობა და ვებ ბრაუზერი (იხ.
OGGO მიზანმიმართულად არ აგროვებს მგრძნობიარე პირად ინფორმაციას (როგორიცაა რასობრივი წარმოშობა, პოლიტიკური შეხედულებები, ჯანმრთელობის ინფორმაცია და ბიომეტრიული მონაცემები). ამასთან, თქვენ შეგიძლიათ თავად მიაწოდოთ ისინი OGGO-ს და ამ შემთხვევაში OGGO დაამუშავებს მათ, როგორც სერვისის მიწოდების ნაწილს. ამავე დროს, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ OGGO-ს არ შეუძლია მოითხოვოს თქვენი თანხმობა ასეთ დამუშავებაზე, რადგან მან წინასწარ არ იცის პირადი ინფორმაციის პოტენციურად მგრძნობიარე ხასიათი, რომელიც შეიძლება მიაწოდოთ OGGO-ს.
OGGO არ აგროვებს მონაცემებს მომხმარებლის “პორტრეტის” შექმნის მიზნით იმდენად, რამდენადაც ამან შეიძლება მნიშვნელოვნად იმოქმედოს თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებებზე.
მესამე მხარის მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში, თქვენ მხოლოდ პასუხისმგებელი ხართ პერსონალური მონაცემების დასაცავად შესაბამისი ზომების მიღებაზე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, შესაბამისი ნებართვების მოპოვებისა და საჭირო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის გამოქვეყნების ჩათვლით.
OGGO არ არის ვალდებული მოგაწოდოთ იურიდიული დახმარება, თუმცა ჩვენ გირჩევთ მომხმარებლებს, რომლებიც ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს, დაამატოთ მომხმარებლის ხელშეკრულება, ასევე კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და დაამატოთ ამ დოკუმენტების ბმულები მონაცემთა შეგროვების ფორმაში.

5. რა არის თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი და მიზანი

OGGO-ს არ აქვს უფლება დაამუშაოს თქვენი პირადი ინფორმაცია საკმარისი სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე. ამიტომ, OGGO ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას მხოლოდ იმ შემთხვევაში:
(i) დამუშავება აუცილებელია თქვენს წინაშე OGGO-ს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესასრულებლად, მათ შორის სამსახურის მუშაობის უზრუნველსაყოფად;
(ii) დამუშავება აუცილებელია ნორმატიული ვალდებულებების შესასრულებლად;
(iii) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, დამუშავება აუცილებელია OGGO-ს ლეგიტიმური ინტერესების უზრუნველსაყოფად, თუ ასეთი დამუშავება მნიშვნელოვნად არ იმოქმედებს თქვენს ინტერესებზე, თქვენს ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ამ საფუძველზე თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავებისას, OGGO ყოველთვის შეეცდება შეინარჩუნოს ბალანსი მის ლეგიტიმურ ინტერესებსა და თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვას შორის.
OGGO ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას, რათა უზრუნველყოს მისი კანონიერი ინტერესები, მაგალითად, შემდეგ შემთხვევებში:
(a) უკეთ გავიგოთ, თუ როგორ ურთიერთქმედება ჩვენი მომსახურება;
(ბ) მომსახურების გაუმჯობესება, შეცვლა, პერსონალიზაცია ან სხვაგვარად გაუმჯობესება ყველა მომხმარებლის სასარგებლოდ;
(გ) რომ OGGO ან OGGO პარტნიორებს საშუალება აქვთ შემოგთავაზოთ OGGO ან სხვა კომპანიების სხვა პროდუქტები და მომსახურება, რომლებიც, ჩვენი აზრით ან ჩვენი პარტნიორების აზრით, შეიძლება თქვენთვის საინტერესო იყოს (ანუ გაჩვენოთ რეკლამები, რომლებიც ითვალისწინებენ თქვენს ინტერესებს);
(iv) კონკრეტული მიზნებისათვის, ჩვენ შეიძლება მოითხოვოს თქვენი ცალკე თანხმობა დამუშავება თქვენი პირადი ინფორმაცია.
OGGO ყოველთვის ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას გარკვეული მიზნებისათვის და მხოლოდ პირად ინფორმაციას, რომელიც შესაბამისია ასეთი მიზნების მისაღწევად. კერძოდ, ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პირად ინფორმაციას შემდეგი მიზნებისათვის:
(i) მომსახურების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
(ii) თქვენს ანგარიშზე წვდომის მინიჭება, თუ სერვისში ხართ რეგისტრირებული;
(iii) დაგიკავშირდებით, რომ გამოგიგზავნოთ შეტყობინებები, მოთხოვნები და ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია სამსახურის მუშაობასთან, თქვენთან შეთანხმებების შესასრულებლად და თქვენი მოთხოვნებისა და მოთხოვნების დასამუშავებლად;
(iv) რეკლამებისა და შეთავაზებების მიწოდება თქვენი პრეფერენციების, ძიების ისტორიისა და თქვენს შესახებ სხვა პირადი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც ხელმისაწვდომია OGGO-სთვის;
(v) ახალი OGGO პროდუქტების, კომუნალური და შეთავაზებების შექმნა;
(vi) თქვენი უფლებებისა და OGGO-ს უფლებების დაცვა;
(vii) სტატისტიკური მონაცემების, დიდი მონაცემებისა და სხვა კვლევების შეგროვება, დამუშავება და პრეზენტაცია.

6. როგორ იცავს OGGO თქვენს პირად ინფორმაციას

უმეტეს შემთხვევაში, პირადი ინფორმაცია ავტომატურად მუშავდება მასზე წვდომის გარეშე OGGO-ს რომელიმე თანამშრომლის მიერ. თუ ასეთი წვდომა საჭიროა, ის შეიძლება მიენიჭოთ მხოლოდ იმ OGGO თანამშრომლებს, რომლებსაც ეს სჭირდებათ თავიანთი დავალებების შესასრულებლად. მონაცემთა კონფიდენციალურობის დასაცავად და უზრუნველსაყოფად, ყველა თანამშრომელმა უნდა შეასრულოს შიდა წესები და პროცედურები პირადი ინფორმაციის დამუშავებასთან დაკავშირებით. მათ ასევე უნდა დაიცვან ყველა ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომები თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად.
OGGO-მ ასევე განახორციელა საკმარისი ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები პირადი ინფორმაციის არასანქცირებული, შემთხვევითი ან უკანონო განადგურების, დაკარგვის, შეცვლის, უსამართლო გამოყენების, გამჟღავნების ან წვდომისგან, აგრეთვე დამუშავების სხვა უკანონო ფორმებისგან დასაცავად. უსაფრთხოების ეს ზომები განხორციელდა უახლესი ტექნოლოგიის, პირადი ინფორმაციის დამუშავებასთან და ბუნებასთან დაკავშირებული რისკების გათვალისწინებით.

7. ვის აქვს წვდომა თქვენს პირად ინფორმაციაზე და ვის შეუძლია მისი გადაცემა

7.1 OGGO-ს შეუძლია თქვენი პირადი ინფორმაცია გადასცეს თავის თანამშრომლებს (ამ პოლიტიკის მე -6 ნაწილში მითითებულ ფარგლებში). OGGO შეიძლება ასევე გაუზიაროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია მისი შვილობილი. ყველა შემთხვევაში, პირადი ინფორმაცია ასევე დამუშავდება მხოლოდ ამ პოლიტიკის მე -5 ნაწილში მითითებული მიზნებისათვის, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ცალკეული ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული საიტების ან/და მომსახურების გამოყენების პირობებით.

7.2 OGGO – ს ასევე შეუძლია პირადი ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს ამ პოლიტიკის მე -5 ნაწილში მითითებული მიზნების მისაღწევად. ასეთი მესამე მხარეები შეიძლება შეიცავდეს:

(i) პარტნიორები, როგორიცაა ვებსაიტებისა და პროგრამების მფლობელები, სარეკლამო ქსელები და სხვა პარტნიორები, რომლებიც უზრუნველყოფენ OGGO-ს მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია ამგვარი პარტნიორების საკუთრებაში ან კონტროლირებად ვებსაიტებზე, პროგრამებზე, პროდუქტებზე ან მომსახურებებზე რეკლამის განთავსებასა და ჩვენებასთან;
(ii) რეკლამის განმთავსებლები ან სხვა პარტნიორები, რომლებიც აჩვენებენ რეკლამას თქვენთვის მომსახურების ან სხვა რესურსების, ინტერნეტ საიტების, ასევე ისეთი პარტნიორების შესახებ, როგორიცაა საინფორმაციო მომსახურების მიმწოდებლები ან კონსულტანტები.
OGGO-ს ასევე შეუძლია პირადი ინფორმაცია გადასცეს მესამე პირებს:
(i) მესამე პირებს, რომელთა მიმართაც გაკეთდა უფლებების ან ვალდებულებების დავალება, ან ნოვაცია შესაბამისი ხელშეკრულებით;
(ii) ნებისმიერი ეროვნული ან / და საერთაშორისო მარეგულირებელი ორგანო, სამართალდამცავი ორგანოები, ცენტრალური ან ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლება, სხვა ოფიციალური ან სახელმწიფო ორგანოები ან სასამართლოები, რომელთა მიმართ OGGO ვალდებულია უზრუნველყოს ინფორმაცია მოთხოვნისთანავე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
(iii) მესამე პირებისთვის, თუ თქვენ თანხმობა განაცხადეთ თქვენი პირადი ინფორმაციის გადაცემაზე ან პირადი ინფორმაციის გადაცემაზე, საჭიროა მოგაწოდოთ შესაბამისი სამსახური ან შეასრულოთ თქვენთან დადებული გარკვეული ხელშეკრულება ან ხელშეკრულება;
(iv) ნებისმიერ მესამე მხარეს, რათა უზრუნველყოს სამართლებრივი დაცვის OGGO ან მესამე მხარის დარღვევის შემთხვევაში თქვენ მიერ ამ მომხმარებლის შეთანხმება, ამ პოლიტიკის ან თვალსაზრისით მმართველი გამოყენების გარკვეული მომსახურება, ან სიტუაცია, სადაც არსებობს საფრთხე ასეთი დარღვევა.

8. სადაც ინახება და მუშავდება თქვენი პირადი ინფორმაცია

თქვენი პირადი ინფორმაცია ინახება გერმანიაში.
OGGO აღრიცხავს, სისტემატიზირებს, აგროვებს, ინახავს, განმარტავს (ანახლებს, ცვლის), ამონაწერს საქართველოს მოქალაქეების პერსონალურ მონაცემებს გერმანიის ტერიტორიაზე განთავსებული მონაცემთა ბაზების გამოყენებით.

9. რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას

OGGO შეინახავს თქვენს პირად ინფორმაციას იმდენ ხანს, რამდენადაც ეს აუცილებელია იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც იგი შეგროვდა, ან შეესაბამება კანონმდებლობისა და რეგულაციების მოთხოვნებს.
თუ გსურთ თქვენი პირადი ინფორმაცია წაიშალოს OGGO მონაცემთა ბაზებიდან, ამის შესახებ შეტყობინება შეგიძლიათ გაუგზავნოთ ჩვენს ელ.ფოსტაზე: privacy@oggo.app .

10. თქვენი უფლებები

10.1 რა უფლებები გაქვთ

თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ წვდომა თქვენს პირად ინფორმაციაზე, რომელიც დამუშავებულია OGGO-ს მიერ ამ პოლიტიკის შესაბამისად.
თუ თვლით, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც OGGO ინახავს თქვენს შესახებ, არასწორი ან არასრულია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და თავად შეასწოროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია.
თუ ეს გათვალისწინებულია მოქმედი კანონმდებლობით, თქვენ გაქვთ უფლება:
მოითხოვეთ თქვენი პირადი ინფორმაციის წაშლა;
OGGO შეასრულებს ამ მოთხოვნებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში შეიძლება ასევე გქონდეთ სხვა უფლებები, რომლებიც ზემოთ არ არის მითითებული.
10.2 როგორ შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვენი უფლებები

ზემოაღნიშნული უფლებების განსახორციელებლად, გთხოვთ, შეხვიდეთ თქვენს ანგარიშზე და თუ ინტერფეისში არ არის სპეციალური ფუნქცია, დაუკავშირდით OGGO-ს (იხ.
თუ თქვენ არ ხართ კმაყოფილი იმით, რომ OGGO ამუშავებს თქვენს პირად ინფორმაციას, გთხოვთ შეგვატყობინოთ და ჩვენ განვიხილავთ თქვენს პრეტენზიას. თუ არ ხართ კმაყოფილი ოგგოს პასუხით, თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი კომპეტენტურ ორგანოში.

11. როგორ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს და სხვა მსგავს ტექნოლოგიებს, როდესაც თქვენ იყენებთ სერვისს

11.1 რა არის ქუქი-ფაილები და რისთვის იყენებს მათ OGGO

ქუქი-ფაილები არის მოწყობილობაზე განთავსებული პატარა ტექსტური ფაილები, რომლებსაც იყენებთ სერვისზე შესასვლელად. ისინი შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც გროვდება თქვენი მოწყობილობიდან და იგზავნება სამსახურში ყოველ ჯერზე, როდესაც მათ სტუმრობთ, რათა გახსოვდეთ თქვენი მოქმედებები და პრეფერენციები დროის გასვლის შემდეგ.
სერვისზე გამოიყენება შემდეგი სახის ქუქი-ფაილები:
მკაცრად აუცილებელი ქუქი-ფაილები / ტექნიკური ქუქი-ფაილები: ეს ქუქი-ფაილები აუცილებელია სერვისის მუშაობისთვის; სხვა საკითხებთან ერთად, ისინი საშუალებას აძლევს OGGO-ს დაადგინოს თქვენი აპარატურა და პროგრამული უზრუნველყოფა, მათ შორის თქვენი ბრაუზერის ტიპი;
სტატისტიკური/ანალიტიკური ქუქი-ფაილები: ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ მომხმარებლები, დაითვალოთ მათი რაოდენობა და შეაგროვოთ ინფორმაცია, მაგალითად, თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაციები სერვისზე, მათ შორის ინფორმაცია თქვენს მიერ მონახულებული ვებ-გვერდების და მიღებული შინაარსის შესახებ;
ტექნიკური ქუქი-ფაილები: ეს ქუქი-ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ურთიერთობენ მომხმარებლები სერვისთან, რაც საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ შეცდომები და შეამოწმოთ ახალი ფუნქციები სერვისის მუშაობის გასაუმჯობესებლად.;
ფუნქციური ქუქი-ფაილები: ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გაძლევთ უზრუნველყოთ გარკვეული ფუნქციები სერვისის გამოყენების გასაადვილებლად;
(მესამე მხარის) ფაილების / სარეკლამო ქუქი-ფაილების თვალყურის დევნება: ეს ქუქი-ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას მომხმარებლების, ტრაფიკის წყაროების, მონახულებული გვერდების და თქვენთვის ნაჩვენები რეკლამების შესახებ, ისევე როგორც რეკლამირებულ გვერდზე. ისინი საშუალებას გაძლევთ აჩვენოთ რეკლამები, რომლებიც შეიძლება დაგაინტერესოთ თქვენს შესახებ შეგროვებული პირადი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე. ისინი ასევე გამოიყენება სტატისტიკური და კვლევითი მიზნებისათვის.
11.2 რამდენ ხანს ინახება ქუქი-ფაილები თქვენს მოწყობილობაზე

OGGO იყენებს ქუქი-ფაილებში მოცემულ ინფორმაციას მხოლოდ ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის, რის შემდეგაც შეგროვებული მონაცემები ინახება თქვენს მოწყობილობაზე იმ პერიოდის განმავლობაში, რომელიც შეიძლება დამოკიდებული იყოს ქუქი-ფაილების შესაბამის ტიპზე, მაგრამ არ აღემატება მათი მიზნის მისაღწევად საჭირო პერიოდს, რის შემდეგაც ისინი ავტომატურად წაიშლება თქვენი სისტემიდან.
11.3 ვის აქვს წვდომა ქუქი-ფაილებში მოცემულ ინფორმაციაზე

თქვენს მოწყობილობაზე განთავსებული ქუქი-ფაილების საშუალებით შეგროვებული პირადი ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს და ხელმისაწვდომი გახდეს ამ პოლიტიკის მე -7 ნაწილში მითითებული OGGO ან/და მესამე პირებისთვის. სერვისის გარეთ პირადი ინფორმაციის გამოყენება სარეკლამო მიზნებისთვის, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შეიძლება დაექვემდებაროს მესამე მხარის ვებსაიტებზე არსებული ცალკეული მომხმარებლის შეთანხმებებს. OGGO ან / და მესამე პირებს ასევე შეუძლიათ მოგაწოდოთ შესაძლებლობა, აირჩიონ პერსონალური რეკლამის მიღება, რომელიც შეიძლება დაექვემდებაროს ასეთ პროდუქტებსა და შეთავაზებებზე მოქმედი კანონებისა და წესების დაცვას.
პირველად თქვენ ეწვევა მომსახურება,თქვენი თანხმობა გამოყენების cookies შეიძლება მოთხოვნილი. თუ ქუქი-ფაილების გამოყენების დამტკიცების შემდეგ, გსურთ შეცვალოთ აზრი, ამის გაკეთება შეგიძლიათ თქვენს ბრაუზერში შენახული ქუქი — ფაილების წაშლით (ეს ჩვეულებრივ შეიძლება გაკეთდეს ბრაუზერის პარამეტრებში-გთხოვთ, მიმართოთ ბრაუზერის სახელმძღვანელოს ან ვებსაიტს მისი შემქმნელი). ამის შემდეგ, თქვენი თანხმობის მოთხოვნის pop-up ფანჯარა შეიძლება კვლავ გამოჩნდეს და თქვენ შეძლებთ სხვა არჩევანის გაკეთებას. თუ უარს იტყვით ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ სერვისის ზოგიერთი ფუნქცია თქვენთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება და გავლენას მოახდენს სერვისის გამოყენების უნარზე. ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები, რომ სტანდარტულად მიიღოთ ან უარყოთ ყველა ქუქი-ფაილი ან ქუქი-ფაილი გარკვეული საიტებიდან, მათ შორის OGGO სერვისიდან.
OGGO შეიძლება ასევე გამოიყენოთ ვებ შუქურები (pixel tags) წვდომის cookies ადრე განთავსებული თქვენი მოწყობილობა შემდეგი მიზნებისათვის:
(i) სერვისის გამოყენების დროს თქვენი მოქმედებების განსაზღვრა თქვენს მოწყობილობაზე შენახული ქუქი-ფაილების წვდომით და გამოყენებით;
(ii) OGGO სამსახურის მუშაობასთან დაკავშირებული სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება.

12. ამ პოლიტიკის განახლება

ეს პოლიტიკა შეიძლება შეიცვალოს. OGGO-ს აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები თავისი შეხედულებისამებრ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც შესაბამისი ცვლილებები დაკავშირებულია მოქმედი კანონმდებლობის ცვლილებებთან, აგრეთვე, როდესაც შესაბამისი ცვლილებები უკავშირდება სამსახურის მუშაობის ცვლილებებს მომავალი ცვლილებების დამატებითი შეტყობინების გარეშე.

13. კითხვები და წინადადებები

OGGO მიესალმება თქვენს კითხვებსა და წინადადებებს ამ პოლიტიკის განხორციელების ან მოდიფიკაციის შესახებ. გთხოვთ გამოიყენოთ ჩვენი უკუკავშირის ფორმა https://oggo.app /. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მისამართი, რომ გაგზავნოთ მოთხოვნები თქვენი უფლებების განხორციელებაზე ან საჩივრები თქვენი პირადი ინფორმაციის არასწორად გამოყენების ან მისი დამუშავების უკანონობის შესახებ.

მოგვწერეთ

კომერციული შეთავაზების მისაღებად მოგვწერეთ
ელ. ფოსტა ან შეავსეთ მოკლე ფორმა და ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე

ტელეფონი

+995 591 02 31 80

წარადგინეთ თქვენი განცხადება:

Contact Form Ka